نویسنده: لیث کریمی پور
مدیریت زمان و بهره وری شخصی

? روانشناسان بر این باورند شخصی که خواهان تغییر است باید درک کاملی از انگیزهای که در او ایجاد شده، داشته باشد.
اما نکته مهم‌تر درک کامل انگیزه است که شامل فهمیدن نوع انگیزه است، به اضافه ی روش‌های مختلف افزایش آن.

وقتی به اندازه‌ی کافی انگیزه به وجود آمد، آن موقع است که تغییر ایجاد می‌شود و پایدار می‌ماند

حال راه حلی که می‌توان برای پیشنهاد کرد، چیست؟

1. کنترل زندگیتان را در دست بگیرید
2. درد را حس کنید
3. با مشکلات روبه رو شوید
4. یک تغییر کوچک و متمایز را انتخاب کنید
5. تعهد بزرگی به وجود آورید
6.در خود، باور ایجاد کنید
7. از شکست‌ها درس بگیرید
8. به افکار منفی توجه نکنید
9. حامی داشته باشید.
10. بازخورد مثبت و منفی ایجاد کنید.

اما چطور این پیشنهاد‌‌‌ها شدنی است؟ در مقاله مطالعه کنید.